phonemenufacemenu

POUŽÍVANIE NADOBÚDANIE

Nadobúdanie a používanie pyrotechnických predmetov podľa nariadenia vlády SR zákon č.58/2014 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.

Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií:

a) zábavná pyrotechnika

1.kategória F1 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov,
2.kategória F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,
3.kategória F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne
veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
4.kategória F4 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,

b) scénická pyrotechnika

1.kategória T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo,
2.kategória T2 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu používať len odborne spôsobilé osoby,

c) iné pyrotechnické výrobky

1.kategória P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
2.kategória P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými osobami.

Vekové obmedzenia

Pyrotechnické výrobky sa nesmú sprístupniť na trhu osobám, ktorých vek je nižší ako:
a) 15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F1,
b) 18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F2,
c) 21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F3,
d) 18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1.

Zábavnú pyrotechniku používajte podľa návodu na použitie, uvedený je na každom obale!

Používanie a nákup zábavnej pyrotechniky

- pyrotechniku kategórie F2 a F3 je povolené používať bez obmedzení od 31.decembra do 1.januára teda iba počas Silvestra a Nového roka.
- predaj a používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F1, T1, P1 dymovnice,pochodne,stroboskopy,prskavky,detská pyrotechnika nie je obmedzený.
- voľný predaj zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 je od 1.do 31.decembra
- voľný predaj petárd a pyrotechniky kategórie F2 a F3 ktorých hlavným efektom je hluk je od 28. do 31.decembra

Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka upravuje

ZÁKON

z 25. júna 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím a musí obsahovať:
- meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu
- dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.
- následne obec vydá súhlas alebo žiadosť zamietne. Súhlas obce na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 oprávňuje:
žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od
2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,

Súhlas obce je potrebné doložiť k nákupu zábavnej pyrotechniky.

VZOR:

Obec/Mesto: Horná Dolná

Žiadosť o súhlas na použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2, F3
Meno a Priezvisko: Ján Mrkvička
Adresa bydliska: Horná Dolná 25
Miesto použitia: Horná Dolná - vinice
Týmto Vás žiadam o súhlas na použitie zábavnej pyrotechniky kategórie: F2, F3 , druh/napr. ohňostroj, fontána/: ohňostroj , predpokladaný čas začiatku: 15.9.2018 o 20.00 hod., predpokladaný čas trvania 5 minút.

Dňa 1.9.2018 v Hornej DolnejJán Mrkvička podpis:Súhlas Obce/Mesta:Obec/Mesto Horná Dolná súhlasí s použitím zábavnej pyrotechniky F2, F3, podľa tejto žiadosti.

Dňa: v Hornej Dolnej

Podpis za Obec/M

Vitajte na stránke Pyrodo.sk

Sme spoločnosť z dlhoročnými skúsenosťami v oblasti predaja zábavnej pyrotechniky. Na základe živnostenského oprávnenia je naším zámerom ponúknuť všetkým zákazníkom široký sortiment kvalitnej, cenovo atraktívnej ......